Algemene voorwaarden Introducing Gallery
1. Partijen
1. Introducing Gallery: Introducing Gallery, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30124981, gevestigd te Bilthoven aan de Hooghlaan 2 B44 (3723 GS),
gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Introducing Gallery:
Website: www.introducing.gallery
Email: jan@introducing.gallery
Telefoonnummer: 06 106 49 235 / 030 66 21 591
Btw-identificatienummer: NL72284407B02
3. Wederpartij: de (potentiële) wederpartij van aangeboden diensten en goederen van
Introducing Gallery

2. Toepasselijkheid
1. Introducing Gallery verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod
van Introducing Gallery en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen,
of de rechtsopvolger van partijen, met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan
niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze
algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen
partijen, of de rechtsopvolger van partijen, gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst
uitgesloten.
4. Derden die door Introducing Gallery bij de uitvoering van de overeenkomst worden
betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk
vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders door
Introducing Gallery is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld in de offerte of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s
en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Introducing Gallery van omvang, tijdsduur, lengte en andere
weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen.
Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst aan zijde van Introducing Gallery.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens
Introducing Gallery.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben
ondertekend, nadat Introducing Gallery een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel
nadat Introducing Gallery, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. Uitvoering door Introducing Gallery
1. Introducing Gallery behartigt de belangen van Wederpartij binnen de grenzen van de
verstrekte opdracht. Introducing Gallery zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van
Introducing Gallery worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Introducing
Gallery heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar
eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is
derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. de
geproduceerde en geleverde 7:407 BW video of film.
2. Wederpartij stelt Introducing Gallery in de gelegenheid de opdracht te verrichten.
Wederpartij verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de
overeenkomst door Introducing Gallery. In het bijzonder op de afgesproken opnamedag(en)
dient Wederpartij er zorg voor te dragen dat alle medewerking wordt verleend die is
afgesproken of mag worden verwacht om alle geplande opnames te doen. Indien door een
handelen of nalaten van Wederpartij een extra opnamedag moet worden gepland, is
Introducing Gallery gerechtigd om de daarvoor gemaakte uren à maximaal EUR. 125,00 ex.
btw per persoon per uur in rekening te brengen.
3. Introducing Gallery zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te
komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Wederpartij Introducing Gallery altijd eerst in
gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld,
alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
4. Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als
partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht
en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Wederpartij tussentijds
wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Introducing Gallery de
noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Wederpartij. Leidt dit tot meerwerk, dan
brengt Introducing Gallery dit als een aanvullende opdracht aan Wederpartij in rekening.
Introducing Gallery mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Wederpartij in
rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
Introducing Gallery zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de
hoofdsom(men).
5. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Introducing Gallery aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Introducing
Gallery worden verstrekt op de door Introducing Gallery aangegeven wijze en specificaties.
Indien de benodigde gegevens niet juist of niet tijdig aan Introducing Gallery zijn verstrekt,
heeft Introducing Gallery het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
Wederpartij in rekening te brengen.
6. Wederpartij staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op
rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat die op enige
wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van
Introducing Gallery en/of derden.
7. Het staat Introducing Gallery vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden.
Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit
de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Introducing Gallery het recht om namens en
voor rekening van Wederpartij aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te
geven. Ingeval Introducing Gallery een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen
derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
9. Wederpartij is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Introducing
Gallery de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Art.
7:407 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
10. Het risico van verlies of waardevermindering van te leveren goederen gaat op
Wederpartij over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden
worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van Wederpartij is vertraagd.
Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

5. Prijzen, betaling en opschorting.
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst
achten partijen de honoraria, boetes, incassokosten en rente redelijk en billijk.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Introducing Gallery niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Introducing Gallery
haar tarief vast volgens haar uurtarief van maximaal EUR. 125,00 ex. btw. Dit geldt derhalve
ook voor in opdracht uitgevoerde werkzaamheden die buiten de inhoud van oorspronkelijke
overeenkomst worden verricht, zoals meerwerk door inactieve houding of niet-meewerken
van Wederpartij.
4. Tenzij anders is overeengekomen vallen reisuren, reis- en verblijfkosten en afkoop van
muziekrechten niet binnen het aangegeven honorarium. Wederpartij is gehouden om alle
verdere redelijke onkosten die door Introducing Gallery in de uitvoering van de opdracht zijn
gemaakt te vergoeden.
5. Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij de gehele geldsom in zijn geheel direct
voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan. Indien betaling op factuur geschiedt, dan
dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van
girale overboeking.
6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Introducing Gallery terstond
gerechtigd om Wederpartij een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per
storing in de planning met zich mee en leidt tot bezittingsverlies waardoor tevens financieel
onevenwicht ontstaat.
3. Beëindiging van een opdracht door Wederpartij kan tot twee maanden voor de afgesproken
startdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 50,-. Bij beëindiging binnen twee
manden doch uiterlijk tot een maand voor de geplande startdatum is een administratieve
vergoeding van EUR. 250,- verschuldigd. Bij beëindiging binnen maand doch uiterlijk tot
twee weken voor de geplande startdatum is 20% van de overeengekomen hoofdsom
verschuldigd. Bij beëindiging binnen twee doch uiterlijk tot een week voor de geplande
startdatum is 40% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen
een week voor de geplande startdatum is 70% van de overeengekomen hoofdsom
verschuldigd. Na aanvang van de uitvoering is bij tussentijdse beëindiging het volledige
honorarium verschuldigd.
4. Uitstellen van een opdracht door Wederpartij kan tot een maand voor de afgesproken
startdatum, in overleg, tegen een administratieve vergoeding van EUR. 50,- worden verzocht.
Bij verplaatsing binnen een maand doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum
is 10% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee doch uiterlijk een week voor de
geplande startdatum is 20% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de
geplande startdatum is 40% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing na aanvang van de
uitvoering is 50% opslag verschuldigd.
5. Beëindiging of uitstel is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling; als datum van
opzegging of uitstel geldt de datum waarop de schriftelijke opzegging door Introducing
Gallery ontvangen is. De opzeggins- en/of verplaatsingskosten zijn onmiddellijk bij
opzegging of uitstel verschuldigd en opeisbaar.
6. Introducing Gallery heeft het recht de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke
ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere)
voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Wederpartij recht heeft op enige
schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Wederpartij zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of
zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Introducing
Gallery ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Wederpartij (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of
Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, Wederpartij een verzoek tot
toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Wederpartij onder curatele of bewind
wordt gesteld.
c) Er op een aan Wederpartij toekomend recht beslag wordt gelegd.
d) Zij binnen twee werkdagen na het aanvaarden van de overeenkomst door Wederpartij tot
het besluit komt de opdracht, om welke reden dan ook, niet te willen uitvoeren.

7. Garantie en aansprakelijkheid
1. Wederpartij is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig
mogelijk, doch binnen 4 dagen te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit
en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de
overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een klacht, dient Wederpartij
binnen 10 dagen na levering Introducing Gallery hieromtrent te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Introducing Gallery de
klacht kosteloos naar redelijkheid oplossen door de levering te herstellen of te vervangen.
Wanneer geen van de hiervoor beschreven remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te
verhelpen, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden indien de aard van de
klacht de ontbinding rechtvaardigt. Het voorgaande geldt zonder dat Wederpartij recht heeft
op enige schadevergoeding.
3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een ernstige fout die aan Wederpartij is toe te rekenen
of Wederpartij Introducing Gallery omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd of
Wederpartij de afronding van die fase heeft bevestigd of Wederpartij toestemming heeft
gegeven voor de start van een volgende fase of Wederpartij het geleverde in gebruik heeft
genomen, vervalt zijn recht op herstel, vervanging, nakoming, schadevergoeding of eventuele
ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout aan Introducing Gallery
is toe te rekenen ligt bij Wederpartij.
4. Introducing Gallery is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te
stellen totdat Wederpartij de uitvoering en/of resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Het bestaan van een klacht schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
6. Mocht Introducing Gallery onverwijld jegens Wederpartij aansprakelijk zijn, dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Introducing
Gallery voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen
vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben,
geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het
declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
7. Aansprakelijkheid van Introducing Gallery reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en
behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade zoals
reputatieschade of verlies van goodwill of gederfde winst.
8. Wederpartij vrijwaart Introducing Gallery voor de in verband met de overeenkomst
ontstane schade (van derden) doordat Introducing Gallery heeft gehandeld, waaronder een
nalaten begrepen, uitgaande van de door Wederpartij onjuiste, onvolledige of te laat
verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
9. Wederpartij vrijwaart Introducing Gallery voor aanspraken van Wederpartij en derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Introducing Gallery toerekenbaar is. Introducing Gallery is jegens
Wederpartij niet aansprakelijk voor schade van derden voortvloeiend uit de exploitatie of
openbaarmaking van video of film. Indien Introducing Gallery uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Introducing Gallery zowel buiten
als in rechte bij te staan.
10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Introducing Gallery tot vergoeding van schade
kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Introducing Gallery geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen,
stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie,
transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Introducing Gallery opgeschort. Indien
nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden
zijn waardoor het voor Introducing Gallery onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen
te voldoen, is Introducing Gallery bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan
Wederpartij en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Introducing Gallery bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel
afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

9. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben
gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort)
informatie. De onderscheiden kennis van Introducing Gallery, waaronder methodiek,
resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens
die door Wederpartij geheim gehouden dienen te worden.
2. Introducing Gallery is gerechtigd om de door de uitvoering van de opdracht verkregen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot Wederpartij.
3. Introducing Gallery behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Introducing
Gallery verschaft Wederpartij een licentie om de Introducing video overal en altijd en
onbeperkt te mogen gebruiken in de vorm waarin deze door Introducing Gallery is
opgeleverd. Het is Wederpartij derhalve niet toegestaan zonder toestemming van Introducing
Gallery wijzigingen in de video aan te brengen of om delen van de opgeleverde video te
gebruiken als onderdeel van een andere productie of te vervreemden.
4. Introducing Gallery is gerechtigd om de video of film te gebruiken voor promotionele
doeleinden.
5. Introducing Gallery is gerechtigd om over fragmenten en onderdelen van de film te
beschikken door ze bijvoorbeeld te vervreemden of te bezwaren. Voor het geval dat op deze
fragmenten of onderdelen een portrecht rust van Wederpartij, verleent Wederpartij bij deze
overeenkomst een kosteloze en onherroepelijke toestemming om over deze fragmenten en
onderdelen te beschikken. Introducing Gallery zal nimmer een video of film in de vorm
waarin deze is opgeleverd vervreemden of een licentie tot gebruik verstrekken aan derden.
6. Wederpartij is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van figuranten,
geïnterviewden of andere personen of rechthebbenden van een videoproductie. Ditzelfde
geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten
voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van Wederpartij en zullen
tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd.
7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het
uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of
modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een
eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor
Wederpartij.

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Introducing Gallery is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst
aan een derde partij over te dragen. Wederpartij is slechts bevoegd haar rechten en plichten
aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Introducing Gallery
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis
ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan
voortvloeiend uit deze overeenkomst en het lukt partijen niet om in der minne tot een
oplossing te komen, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement
waarin de gemeente De Bilt onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil
ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde
rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente De Bilt onderhevig is.